శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Sri Murugan Bhajana) II గుహ గుహ (GUHA GUHA)

పాడినవారు (Sung by): రాధాకృష్ణ భజన మండలి – తిరునెల్వేళి (Radha Krishna Bhajan Mandali – Tirunelveli)

“గుహ గుహ (GUHA GUHA)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): గుహ గుహ (GUHA GUHA)
****** -: గుహ గుహ II భజన సాహిత్యం:- ******

గుహ గుహ హే కురతిమనాల కుంజితపాథ హరోం హర
మహాదేవ శివకుమార మురుగ మాయోన్ మరుగ హరోం హర
గుహ శరవణభవ శంభుకుమార శంకరిబాల హరోం హర
హరోం హర హరోం హర

****** -: GUHA GUHA II Bhajana Lyrics:- ******

Guha Guha Hey Kurathimanala Kunjithapatha Haro Hara (or arOharA or ara harO harA)
Mahadeva Shivakumara Muruga Mayon Maruga Haro Hara
Guha Sharavanabhava Shambhukumara Shankaribala Haro Hara
Haro Hara Haro Hara

குஹா குஹா ஹே குறத்தி மணாளா
குஞ்சித பாதா அரோஹரா
மகாதேவனின் குமார முருகா
மாதவன் மருகா அரோகரா
குக சரவணபவ சம்பு குமாரா
சங்கரி பாலா அரோகரா —-குகா

****** -: Meaning:- ******

GUHA – means the resident of the “cave of the heart”.
Kurathimanala – Kurathi is a traditional tribe or caste who does palmistry or fortune telling. Goddess Valli belongs to this caste. And Manala means beloved/husband.
Haro Hara (or) arOharA – is a shortened form of the phrase ‘ara harO harA’. Its meaning is: Oh God Almighty, please remove our sufferings and grant us salvation.
Kunjithapatha – K is for kid, the child within. U is for upstanding, your inner-self.
Mayon Maruga – the nephew of Lord Vishnu
Shambhukumara – son of Goddess Shiva
Shankaribala – son of Goddess Parvati
Sharavanabhava
Sa – attracts all people to your side;
Ra – brings wealth and prosperity in your life;
Va – dissolves competition, diseases, debts and your physical discomforts;
Na – surmounts your problems through enemies;
Bha – attraction through charming;
VA – stops negativity and influence from bad planets and evil forces.

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME