Tag Archives: స్తోత్రములు (Stotrams)

శ్రీ మల్లవరవాస సుబ్రహ్మణ్య సంస్తవము (Sri Mallavaravasa Subrahmanya Sanstavamu)

శ్రీ సర్పరాజాయ నమః (śrī sarparājāya namaḥ)

సంస్తవము: (sanstavamu:)

శ్రీసర్పరాజ! ఫణీశా! మహాదేవభూషా! స్వభక్తాళిపాషా! అఘధ్వాంతభాస్వత్ర్వదీపా! విరూపాక్ష! దేహాధివాసా! మహావిష్ణు పర్యంక! సర్వంసహా భారవాహా! మహాభక్తచింత్తాంతరంగా! శుభాంగా! ఖలస్వాంతశిక్షా! సుచిత్తాఢ్య దీనాళి రక్షా! స్వపాదాబ్జ సంపూజనాసక్త దేవాళిరక్షా సుదక్షా! త్రిలోక ప్రభూ! యక్ష గంధర్వ గుహ్యోరగాద్యర్చితా! నిత్యపూతా! విరాగాంచిత స్వాంతమౌనీశ సౌలభ్యరూపా! సరాగాంచితస్వాంతమర్త్యాళికిన్ దుర్లభంబైన రూపంబునన్ సర్వకాలంబులందొక్కరీతి వెలుగొందు సర్వస్వరూపా! మహావిశ్వరూపా! “మహాదేవ శ్రీమల్లవార్యాఖ్యగ్రామే నివాసాయ, బ్రహ్మణ్యదేవాయ, బ్రహ్మ స్వరూపాయ, శ్రీ అలవిల్లీ నివాసాయ, తుభ్యం నమోదేవ! యంచెల్లకాలంబులన్నిన్ను ప్రార్థించుచుందున్ ఫణీశా నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే నమః

Śrīsarparāja! Phaṇīśā! Mahādēvabhūṣā! Svabhaktāḷipāṣā! Aghadhvāntabhāsvatrvadīpā! Virūpākṣa! Dēhādhivāsā! Mahāviṣṇu paryaṅka! Sarvansahā bhāravāhā! Mahābhaktachinttāntaraṅgā! Śubhāṅgā! Khalasvāntaśikṣā! Suchittāḍhya dīnāḷi rakṣā! Svapādābja sampūjanāsakta dēvāḷirakṣā sudakṣā! Trilōka prabhū! Yakṣa gandharva guhyōragādyarchitā! Nityapūtā! Virāgān̄chita svāntamaunīśa saulabhyarūpā! Sarāgān̄chitasvāntamartyāḷikin durlabhambaina rūpambunan sarvakālambulandokkarīti velugondu sarvasvarūpā! Mahāviśvarūpā!“Mahādēva śrīmallavāryākhyagrāmē nivāsāya, brahmaṇyadēvāya, brahma svarūpāya, śrī alavillī nivāsāya, tubhyaṁ namōdēva! Yan̄chellakālambulanninnu prārthin̄chuchundun phaṇīśā namastē, namastē, namastē namaḥ

శ్లో!! సర్పరాజ! తవరూప మజస్రం
యేస్మరంతి మనుజా భువి నిత్యం!
శ్రీ మతాంచ విదుషాంధురిగణ్యా
స్తే భవంతి నహితత్ర విచారః!!

Ślōkam!! Sarparāja! Tavarūpa majasraṁ
yēsmaranti manujā bhuvi nityaṁ!
Śrī matān̄cha viduṣāndhurigaṇyā
stē bhavanti nahitatra vichāraḥ!!

శ్లో!! దేవరాజ తనుజాప్రియ! స్వామిన్!
నిత్యమంగళ విధాత నిధాన!
షణ్ముఖేశ తవపాద పయోజం
మానసే మమ సదాస్తు పరేశ!!

Ślōkam!! Dēvarāja tanujāpriya! Svāmin!
Nityamaṅgaḷa vidhāta nidhāna!
Ṣaṇmukhēśa tavapāda payōjaṁ
mānasē mama sadāstu parēśa!!

శ్లో!! త్వదీయం చరిత్రం పవిత్రం సుచిత్రం
స్వభక్తాళిభిర్గీత మాద్యంత హీనం!
నిరస్తాఘమార్త్యేస్సుపూజ్యం సుపుణ్యం
సదాసేవయే దేవ! రమ్యం సుశాంతం!!

Ślōkam!! Tvadīyaṁ charitraṁ pavitraṁ suchitraṁ
svabhaktāḷibhirgīta mādyanta hīnaṁ!
Nirastāghamārtyēs’supūjyaṁ supuṇyaṁ
sadāsēvayē dēva! Ramyaṁ suśāntaṁ!!

శ్లో!! శబరేశ సుతాహృదయాంబుజ భా
స్కర! పాకహరార్చిత పాద! విభో!
సురనాథ సుతాప్రియ! తారక రా
క్షాస నాశకరాయ నమో గురవే!!

Ślōkam!! Śabarēśa sutāhr̥dayāmbuja bhā
skara! Pākaharārchita pāda! Vibhō!
Suranātha sutāpriya! Tāraka rā
kṣāsa nāśakarāya namō guravē!!

-***** శ్రీ మల్లవరవాస సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దండకం (Śrī mallavaravāsa subrahmaṇya svāmi vāri daṇḍakaṁ) ******

శ్రీపార్వతీ పుత్ర! మాంపాహి, వల్లీశ! త్వత్పాద పంకేజ సేవారతోహం, త్వదీయాంనుతిం దేవభాషాగతాం కర్తుమారబ్ధ వానస్మి, సంకల్పసిద్ధం కృతార్థం కురుత్వం, భజేత్వాం సదానంద రూపం, మహానందదాతారమాద్యం, పరేశం, కళత్రోల్లసత్పార్శ్వయుగ్మం, వరేణ్యం, విరూపాక్షపుత్రం, సురారాధ్యమీశం, రవీంద్వగ్ని నేత్రం, ద్విషడ్బాహు సంశోభితం, నారదాగస్త్య కణ్వాత్రిజాబాలి వాల్మీకి వ్యాసాది సంకీర్తితం, దేవరాట్పుత్రికాలింగితాంగం, వియద్వాహినీనందనం విష్ణురూపం, మహోగ్రం, ఉదగ్రం, సుతీవ్రం, సుతీక్షం, మహాదేవవక్త్రాబ్జభానుం, పదాంభోజసేవా సమాయాత భక్తాళి సంరక్షణాయత్త చిత్తం, ఉమా శర్వ గంగాగ్ని షట్కృత్తికా విష్ణు బ్రహ్మేంద్ర దిక్పాల సంపూతసద్యత్న నిర్వర్తితోత్కృష్ట సుశ్రీతపోయజ్ఞ సంలబ్ధరూపం మయూరాధిరూఢ౦, భవాంభోదిపోతం, గుహంవారిజాక్షం, గురుం సర్వరూపం నతానాం శరణ్యం, బుధానాం వరేణ్యం, సువిజ్ఞాన వేద్యం, పరం, పారహీనం, పరాశక్తిపుత్రం, జగజ్జాల నిర్మాణ సంపాలనాహార్యకారం, సురాణాంవరం, సుస్థిరం, సుందరాంగం, స్వభక్తాంతరంగాబ్జసంచారశీలం, సుసౌందర్యగాంభీర్యసుస్థైర్యయుక్తం, ద్విషడ్భాహు సంఖ్యాయుధ శ్రేణిరమ్యం, మహాంతం, మహాపాపదావాగ్ని మేఘం, అమోఘం, ప్రసన్నం, అచింత్యప్రభావం, సుపూజాసుతృప్తం, నమల్లోక కల్పం, అఖండ స్వరూపం, సుతేజోమయం, దివ్యదేహం, భవధ్వాంతనాశాయ సూర్యం, దరోన్మీలితాంభోజనేత్రం, సురానీక సంపూజితం, లోకశస్తం, సుహస్తాదృతానేకశస్త్రం, నిరాలంబమాభాసమాత్రం శిఖామధ్యవాసం, పరంధామ మాద్యంతహీనం, సమస్తాఘహారం, సదానందదం, సర్వ సంపత్ప్రదం, సర్వరోగాపహం, భక్తకార్యార్థసంపాదకం, శక్తిహస్తం, సుతారుణ్యలావణ్యకారుణ్యరూపం, సహస్రార్క సంకాశసౌవర్ణహారాళి సంశోభితం, షణ్ముఖం, కుండలానాంవిరాజత్సుకాంత్యం చితైర్గండ భాగై స్సుసంశోభితం, భక్తపాలం, భవానీసుతం, దేవమీశం, కృపావారికల్లోల భాస్వత్కటాక్షం, భజేశర్వపుత్రం, భజే కార్తికేయం, భజే పార్వతేయం, భజే పాపనాశం, భజే బాహులేయం, భజే సాధుపాలం, భజే సర్పరూపం, భజే భక్తిలభ్యం, భజే రత్నభూషం, భజే తారకారిం, దరస్మేరవక్త్రం, శిఖిస్థం, సురూపం, కటిన్యస్త హస్తం, కుమారం, భజేహం, మహాదేవ! సంసార పంకాబ్ది సమ్మగ్నమజ్ఞానినం పాప భూయిష్ఠమార్గే చరం పాపశీలం, పవిత్రం కురుత్వం ప్రభో! త్వత్కృపా వీక్షణైర్మాం ప్రసీద, ప్రసీద, ప్రపన్నార్తిహారాయ సంసిద్ధ! మాంపాహి, వల్లీశ! శ్రీ దేవసేనేశ! తుభ్యం నమోదేవ! దేవేశ! సర్వేశ! సర్వాత్మకం, సర్వరూపం, పరంత్వాంభజేహం, భజేహం, భజేహం!!

Śrīpārvatī putra! Māmpāhi, vallīśa! Tvatpāda paṅkēja sēvāratōhaṁ, tvadīyānnutiṁ dēvabhāṣāgatāṁ kartumārabdha vānasmi, saṅkalpasid’dhaṁ kr̥tārthaṁ kurutvaṁ, bhajētvāṁ sadānanda rūpaṁ, mahānandadātāramādyaṁ, parēśaṁ, kaḷatrōllasatpārśvayugmaṁ, varēṇyaṁ, virūpākṣaputraṁ, surārādhyamīśaṁ, ravīndvagni nētraṁ, dviṣaḍbāhu sanśōbhitaṁ, nāradāgastya kaṇvātrijābāli vālmīki vyāsādi saṅkīrtitaṁ, ēvarāṭputrikāliṅgitāṅgaṁ, Viyadvāhinīnandanaṁ viṣṇurūpaṁ, mahōgraṁ, udagraṁ, sutīvraṁ, sutīkṣaṁ, mahādēvavaktrābjabhānuṁ, padāmbhōjasēvā samāyāta bhaktāḷi sanrakṣaṇāyatta chittaṁ, umā śarva gaṅgāgni ṣaṭkr̥ttikā viṣṇu brahmēndra dikpāla sampūtasadyatna nirvartitōtkr̥ṣṭa suśrītapōyajña sanlabdharūpaṁ mayūrādhirūḍha0, bhavāmbhōdipōtaṁ, guhanvārijākṣaṁ, guruṁ sarvarūpaṁ natānāṁ śaraṇyaṁ, budhānāṁ varēṇyaṁ, suvijñāna vēdyaṁ, paraṁ, pārahīnaṁ, Parāśaktiputraṁ, jagajjāla nirmāṇa sampālanāhāryakāraṁ, surāṇānvaraṁ, susthiraṁ, sundarāṅgaṁ, svabhaktāntaraṅgābjasan̄chāraśīlaṁ, susaundaryagāmbhīryasusthairyayuktaṁ, dviṣaḍbhāhu saṅkhyāyudha śrēṇiramyaṁ, mahāntaṁ, mahāpāpadāvāgni mēghaṁ, amōghaṁ, prasannaṁ, achintyaprabhāvaṁ, supūjāsutr̥ptaṁ, namallōka kalpaṁ, akhaṇḍa svarūpaṁ, sutējōmayaṁ, divyadēhaṁ, bhavadhvāntanāśāya sūryaṁ, Darōnmīlitāmbhōjanētraṁ, surānīka sampūjitaṁ, lōkaśastaṁ, suhastādr̥tānēkaśastraṁ, nirālambamābhāsamātraṁ śikhāmadhyavāsaṁ, parandhāma mādyantahīnaṁ, samastāghahāraṁ, sadānandadaṁ, sarva sampatpradaṁ, sarvarōgāpahaṁ, bhaktakāryārthasampādakaṁ, śaktihastaṁ, sutāruṇyalāvaṇyakāruṇyarūpaṁ, sahasrārka saṅkāśasauvarṇahārāḷi sanśōbhitaṁ, ṣaṇmukhaṁ, kuṇḍalānānvirājatsukāntyaṁ chitairgaṇḍa bhāgai s’susanśōbhitaṁ, bhaktapālaṁ, bhavānīsutaṁ, dēvamīśaṁ, Kr̥pāvārikallōla bhāsvatkaṭākṣaṁ, bhajēśarvaputraṁ, bhajē kārtikēyaṁ, bhajē pārvatēyaṁ, bhajē pāpanāśaṁ, bhajē bāhulēyaṁ, bhajē sādhupālaṁ, bhajē sarparūpaṁ, bhajē bhaktilabhyaṁ, bhajē ratnabhūṣaṁ, bhajē tārakāriṁ, darasmēravaktraṁ, śikhisthaṁ, surūpaṁ, kaṭin’yasta hastaṁ, kumāraṁ, bhajēhaṁ, mahādēva! Sansāra paṅkābdi sam’magnamajñāninaṁ pāpa bhūyiṣṭhamārgē charaṁ pāpaśīlaṁ, pavitraṁ kurutvaṁ prabhō! Tvatkr̥pā vīkṣaṇairmāṁ prasīda, prasīda, prapannārtihārāya Sansid’dha! Māmpāhi, vallīśa! Śrī dēvasēnēśa! Tubhyaṁ namōdēva! Dēvēśa! Sarvēśa! Sarvātmakaṁ, sarvarūpaṁ, parantvāmbhajēhaṁ, bhajēhaṁ, bhajēhaṁ!!

        ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
        ****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

అగస్త్యుడు చేసిన స్కందస్తుతి (Skandastuti By Agastya)


అగస్త్య ఉవాచ- (Agastya told)

నమోఽస్తు బృందారక బృందవంద్య పాదారవిందాయ సుధాకరాయ ।
షడాననాయామితవిక్రమాయ గౌరీ హృదానన్ద సముద్భవాయ

Namōఽstu br̥ndāraka br̥ndavandya pādāravindāya sudhākarāya।
ṣaḍānanāyāmitavikramāya gaurī hr̥dānanda samudbhavāya    || 1 ||

నమోఽస్తు తుభ్యం ప్రణతార్తి హన్త్రే కర్త్రే సమస్తస్య మనోరథానామ్ ।
దాత్రే రథానాం పరతారకస్య హన్త్రే ప్రచణ్డాసురతారకస్య

Namōఽstu tubhyaṁ praṇatārti hantrē kartrē samastasya manōrathānām।
dātrē rathānāṁ paratārakasya hantrē prachaṇḍāsuratārakasya    || 2 ||

అమూర్తమూర్తాయ సహస్రమూర్తయే గుణాయ గణ్యాయ పరాత్పరాయ ।
అపారపారాయ పరాపరాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శిఖివాహనాయ

Amūrtamūrtāya sahasramūrtayē guṇāya gaṇyāya parātparāya।
apārapārāya parāparāya namōఽstu tubhyaṁ śikhivāhanāya    || 3 ||

నమోఽస్తు తే బ్రహ్మవిదాంవరాయ దిగమ్బరాయామ్బరసంస్థితాయ ।
హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యబాహవే నమోహిరణ్యాయ హిరణ్యరేతసే

Namōఽstu tē brahmavidānvarāya digambarāyāmbarasansthitāya।
hiraṇyavarṇāya hiraṇyabāhavē namōhiraṇyāya hiraṇyarētasē    || 4 ||

తపః స్వరూపాయ తపోధనాయ తపః ఫలానాం ప్రతిపాదకాయ ।
సదా కుమారాయ హి మార మారిణే తృణీకృతైశ్వర్య విరాగిణే నమః

Tapaḥ svarūpāya tapōdhanāya tapaḥ phalānāṁ pratipādakāya।
sadā kumārāya hi māra māriṇē tr̥ṇīkr̥taiśvarya virāgiṇē namaḥ    || 5 ||

నమోఽస్తు తుభ్యం శరజన్మనే విభో ప్రభాతసూర్యారుణదన్తపంక్తయే ।
బాలాయ చ బాలపరాక్రమాయ షాణ్మాతురాయాఖిల మనాతురాయ

Namōఽstu tubhyaṁ śarajanmanē vibhō prabhātasūryāruṇadantapaṅktayē।
bālāya cha bālaparākramāya ṣāṇmāturāyākhila manāturāya    || 6 ||

మీఢుష్టమాయోత్తరమీఢుషే నమో నమో గణానాం పతయే గణాయ ।
నమోఽస్తు తే జన్మజరాతిగాయ నమో విశాఖాయ సుశక్తిపాణయే

Mīḍhuṣṭamāyōttaramīḍhuṣē namō namō gaṇānāṁ patayē gaṇāya।
namōఽstu tē janmajarātigāya namō viśākhāya suśaktipāṇayē    || 7 ||

సర్వస్య నాథస్య కుమారకాయ క్రౌoచారయే తారకమారకాయ ।
స్వాహేయ గాంగేయ చ కార్తికేయ శైవేయ తుభ్యం సతతం నమోఽస్తు (శ్లో || 1-8, కాశీ ఖండం)

sarvasya nāthasya kumārakāya krauochārayē tārakamārakāya।
svāhēya gāṅgēya cha kārtikēya śaivēya tubhyaṁ satataṁ namōఽstu  (ślō || 1-8, kāśī khaṇḍaṁ)  || 8 ||


“దేవతాగణాలందరిచేతా నమస్కరించబడే పాదద్వయం కలిగినవాడా! చంద్రుడిలా మనసుకి ఆనందాన్ని కలిగించేవాడా! కార్తికేయా! శైవేయా! నీకు నమస్కారం”.

        ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
        ****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

ఋణవిమోచన అంగారక(కుజ) స్తోత్రమ్ (Runa Vimochana Angaraka (Kuja) Stotram)

ప్రతిరోజూ లేదా ప్రతి మంగళవారం అంగారకస్తోత్ర పారాయణ ఋణభాధా విముక్తం (Angaraka Stotram is a prayer dedicated to Mangala, one of the Navagrahas. Angaraka is also known by the names Lord Kuja, Mangal and Planet Mars. Angarak Stotra is written in Sanskrit and is taken from Skanda Purana. Those who have Magala Dosha in horoscope can chant this mantra daily or every Tuesday to avoid all troubles caused by Lord Mangal or Kuja).

“ఋణవిమోచన అంగారక(కుజ) స్తోత్రమ్” వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to download the Stotram): ఋణవిమోచన అంగారక(కుజ) స్తోత్రమ్ (Runa Vimochana Angaraka (Kuja) Stotram)

****** -: ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రమ్ :- ******

స్కంద ఉవాచ:

ఋణ గ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్

బ్రహ్మోవాచ :
వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదమ్

శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ చ్ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః

ధ్యానమ్:

రక్తమాల్యాంబరధరః శూల శక్తి గదాధరః
చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుతః

మంగళో భూమి పుత్రశ్చ ఋణహర్తా ధనప్రద:
స్థిరాసనో మహాకాయ: సర్వకామఫలప్రద:

లోహితో లోహితాక్షశ్చ సామగానాం కృపాకర:
ధరాత్మజః కుజో బౌమో భూమిజో భూమినందనః

అంగారకో యమశ్చైవ సర్వ రోగాపహారకః
సృష్టే: కర్తా చ హర్తా చ సర్వదేవైశ్చ పూజితః

ఏతాని కుజ నామాని నిత్యం యః ప్రయతః పఠేత్
ఋణం న జాయతే తస్య ధనం ప్రాప్నోత్యసంశయః

అంగారక మహీపుత్ర భగవాన్ భక్తవత్సల
నమోఽస్తు తే మమాశేష ఋణమాశు విమోచయ

రక్త గంధైశ్చ పుష్పైశ్చ ధూపదీపైర్గుడోదనైః
మంగళం పూజయిత్వా తు మంగళాహని సర్వదా

ఏక వింశతి నామాని పఠిత్వాతు తదంతికే
ఋణరేఖాః ప్రకర్తవ్యా అంగారేణ తదగ్రతః

తాశ్చ ప్రమార్జయేత్ పశ్చాత్ వామపాదేన సంస్పృశన్

మూలమంత్రః

అంగారక మహీపుత్ర భగవన్ భక్తవత్సల
నమోఽస్తు తే మమాశేష ఋణ మాశు విమోచయ

ఏవం కృతే న సందేహో ఋణం హిత్వా ధనం లభేత్
మహతీం శ్రియమాప్నోతి హ్యపరో ధనదో యువా

అర్ఘ్యమ్:

అంగారక మహీ పుత్ర భగవన్ భక్తవత్సల
నమోఽస్తు తే మమాశేష ఋణమాశు విమోచయ

భూమిపుత్ర మహాతేజః స్వేదోద్భవ పినాకినః
ఋణార్తస్త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తు తే

****** ఇతి ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ******

****** -: Runa Vimochana Angaraka (Kuja) Stotram :- ******
Skanda uvācha:

R̥uṇa grasta narāṇāntu r̥ṇamuktiḥ kathaṁ bhavēt

Brahmōvācha:

Vakṣyēhaṁ sarvalōkānāṁ hitārthaṁ hitakāmadam

śrī aṅgāraka stōtra mahā mantrasya gautama r̥ṣiḥ anuṣṭup cchhandaḥ aṅgārakō dēvatā mama r̥ṇa vimōchanārthē japē viniyōgaḥ

Dhyānam:

Raktamālyāmbaradharaḥ śūla śakti gadādharaḥ
chaturbhujō mēṣagatō varadaścha dharāsutaḥ

Maṅgaḷō bhūmi putraścha r̥ṇahartā dhanaprada:
Sthirāsanō mahākāya: Sarvakāmaphalaprada:

Lōhitō lōhitākṣaścha sāmagānāṁ kr̥pākara:
Dharātmajaḥ kujō baumō bhūmijō bhūminandanaḥ

Aṅgārakō yamaśchaiva sarva rōgāpahārakaḥ
sr̥ṣṭē: Kartā cha hartā cha sarvadēvaiścha pūjitaḥ

Ētāni kuja nāmāni nityaṁ yaḥ prayataḥ paṭhēt
r̥ṇaṁ na jāyatē tasya dhanaṁ prāpnōtyasanśayaḥ

Aṅgāraka mahīputra bhagavān bhaktavatsala
namōఽstu tē mamāśēṣa r̥ṇamāśu vimōchaya

Rakta gandhaiścha puṣpaiścha dhūpadīpairguḍōdanaiḥ
maṅgaḷaṁ pūjayitvā tu maṅgaḷāhani sarvadā

Eka vinśati nāmāni paṭhitvātu tadantikē
r̥ṇarēkhāḥ prakartavyā aṅgārēṇa tadagrataḥ

Tāścha pramārjayēt paśchāt vāmapādēna sanspr̥śan

Mūlamantraḥ

Aṅgāraka mahīputra bhagavan bhaktavatsala
namōఽstu tē mamāśēṣa r̥ṇa māśu vimōchaya

Evaṁ kr̥tē na sandēhō r̥ṇaṁ hitvā dhanaṁ labhēt
mahatīṁ śriyamāpnōti hyaparō dhanadō yuvā

Arghyam:

Aṅgāraka mahī putra bhagavan bhaktavatsala
namōఽstu tē mamāśēṣa r̥ṇamāśu vimōchaya

Bhūmiputra mahātējaḥ svēdōdbhava pinākinaḥ
r̥ṇārtastvāṁ prapannōఽsmi gr̥hāṇārghyaṁ namōఽstu tē

****** This is the end of Runa Vimochana Angaraka (Kuja) Stotram ******

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

తిరుచెందూర్ శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రమ్ (Tiruchendur Sri Shanmukha Stotram)

స్తోత్రము వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to download the Stotram): తిరుచెందూర్ శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రమ్ (Tiruchendur Sri Shanmukha Stotram)

****** శ్రీ శంకర భగవత్పాద కృత శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రమ్ (This is given by Sri Aadi Shankaracharya) ******

నారదాది దేవయోగి బృంద హృన్నికేతనం
బర్హివర్యవాహమిందుశేఖరేష్టనందనం
భక్తలోకరోగదుఃఖపాపసంఘభంజనం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Nāradādi dēvayōgi br̥nda hr̥nnikētanaṁ
bar’hivaryavāhaminduśēkharēṣṭanandanaṁ
bhaktalōkarōgaduḥkhapāpasaṅghabhan̄janaṁ
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 1 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who lives in the hearts of divine ages like Narada, Who rides on a peacock, Who is the son of He who collected the crescent, And who destroys diseases, sorrow and sin, Of all his world of devotees.

తారకారిమింద్ర ముఖ్య దేవబృంద వందితం
చంద్ర చందనాది శీతలాంగమాత్మ భావితమ్
యక్ష సిద్ధ కిన్నరాది ముఖ్య దివ్యపూజితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Tārakārimindra mukhya dēvabr̥nda vanditaṁ
chandra chandanādi śītalāṅgamātma bhāvitam
yakṣa sid’dha kinnarādi mukhya divyapūjitaṁ
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 2 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who is the killer of Tharaka who is, Worshipped by Indra and other chief devas, Who is being anointed by sandal paste and Is as cool as the moon, Who can be considered as our soul, And who is being worshipped by chief of devas, Like Yakshas, Siddhas and Kinnaras.

చంపకాబ్జ మాలతీ కుసుమాది మాల్య భూషితం
దివ్య షట్ కిరీటహార కుండలాద్యలంకృతం
కుంకుమాది యుక్త దివ్య గంధ భంగ లేపితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Champakābja mālatī kusumādi mālya bhūṣitaṁ
divya ṣaṭ kirīṭahāra kuṇḍalādyalaṅkr̥taṁ
kuṅkumādi yukta divya gandha bhaṅga lēpitaṁ
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 3 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who is being decorated by garlands, Made out of flowers like champaka and jasmine, Who is decorated by the six holy crowns, And six garlands and global ear drops, And who is being anointed by a mixture, Of saffron and holy sandal wood paste.

ఆశ్రితాకిలేష్ట లోక రక్షణామరాంఘ్రిపం
శక్తిపాణిమచ్యుతేంద్ర పద్మసంభవాదిపం
శిష్టలోక చింతితార్థ సిద్ధి దానలోలుపం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Aśritākilēṣṭa lōka rakṣaṇāmarāṅghripaṁ
śaktipāṇimachyutēndra padmasambhavādipaṁ
śiṣṭalōka chintitārtha sid’dhi dānalōlupaṁ
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 4 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who is being depended by eight elephants, Which protect the world, Who holds the spear as a weapon, Who is being praised by Vishnu, Indra and Lord Brahma, And who helps his devotees, To fulfill their wants they think about.

వీరబాహు పూర్వకోటి వీరసంఘ సౌఖ్యదం
శూరపద్మ ముఖ్య లక్షకోటి శూర ముక్తిదం
ఇంద్ర పూర్వ దేవసంఘ సిద్ధ నిత్యసౌఖ్యదం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Vīrabāhu pūrvakōṭi vīrasaṅgha saukhyadaṁ
śūrapadma mukhya lakṣakōṭi śūra muktidaṁ
indra pūrva dēvasaṅgha sid’dha nityasaukhyadaṁ
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 5 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who joined Verabahu with billions of soldiers, And gave salvation to Soorapadma, Who fought with his millions of billions soldiers, And provided permanent comfort to Indra and other devas.

జంబ వైరి కామినీ మనోరథాపి పూరకం
కుంభసంభవాయ సర్వధర్మసారదాయకం
తం భవాబ్ధి బోధమాంబికేయమాశు సిద్ధితం
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Jamba vairi kāminī manōrathāpi pūrakaṁ
kumbhasambhavāya sarvadharmasāradāyakaṁ
taṁ bhavābdhi bōdhamāmbikēyamāśu sid’dhitaṁ
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 6 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who fulfilled the wishes of Indra who was, The enemy of asura called Jamba, Who gave the essence of all Dharmas, To sage Agasthya who was born out of a pot, And who has prevented me from, Travails of the ocean of day to day life.

పూర్ణచంద్ర బిమ్బకోటి తుల్య వక్త్ర పంకజం
వర్ణనీయ సచ్చరిత్రమిష్టసిద్ధిదాయకం
స్వర్ణవర్ణ గాత్రముగ్ర సిద్ధ లోకశిక్షకమ్
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

Pūrṇachandra bimbakōṭi tulya vaktra paṅkajaṁ
varṇanīya sacchharitramiṣṭasid’dhidāyakaṁ
svarṇavarṇa gātramugra sid’dha lōkaśikṣakam
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 7 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who has lotus like face which, Is similar to billions of moons, Who grants all that they desire, To those who describe his holy story, Who is of a strong body with a golden color, And who punishes all cruel people.

పూర్వ జన్మ సంచితాగ సంఘ భంగ తత్పరం
సర్వధర్మదానకర్మ పూర్వపుణ్యసిద్ధితం
సర్వశత్రుసంఘభంగదక్షమింద్రజాపతిమ్
భావయామి సింధుతీరవాసినం షడాననం

pūrva janma san̄chitāga saṅgha bhaṅga tatparaṁ
sarvadharmadānakarma pūrvapuṇyasid’dhitaṁ
sarvaśatrusaṅghabhaṅgadakṣamindrajāpatim
bhāvayāmi sindhutīravāsinaṁ ṣaḍānanaṁ
   || 8 ||

I bow before that six faced one, Who lives in the shore of the ocean, Who destroys crowds of sins, Of many previous births, Who makes available the blessings, Of good deeds and charity done in previous births, Who destroys the crowds of our enemies, And who is the son in law of Indra.

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ దేవసేన అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali)

స్తోత్రము వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Stotram) – (Please note audio contains 110 names i.e. 2 names extra):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to download the Stotram): శ్రీ దేవసేన అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali)

****** -: శ్రీ దేవసేన ధ్యానమ్ (Sri Devasena Dhyanam) :- ******

పీతాముత్పల ధారిణీం శచిసుతాం పీతా౦బరాలంకృతాం |
వామే లంబకరాం మహేంద్ర తనయాం మందార మాలాధరాం ||
దేవైరర్చిత పాదపద్మ యుగళా౦ స్కందస్య వామేస్థితాం |
సేనాం దివ్యవిభూషితాం త్రినయనాం దేవీం త్రిభ౦గీ౦ భజే ||

Pītāmutpala dhāriṇīṁ śachisutāṁ pītāmbarālaṅkr̥tāṁ |
vāmē lambakarāṁ mahēndra tanayāṁ mandāra mālādharāṁ ||
dēvairarchita pādapadma yugaḷām skandasya vāmēsthitāṁ |
sēnāṁ divyavibhūṣitāṁ trinayanāṁ dēvīṁ tribhamgīm bhajē ||

****** -: శ్రీ దేవసేన అష్టోత్తర శతనామావళి :- ******

1. ఓం పీతాంబర్యై నమః
2. ఓం దేవసేనాయై నమః
3. ఓం దివ్యాయై నమః
4. ఓం ఉత్పలదారిణ్యై నమః
5. ఓం అణిమాయై నమః
6. ఓం మహాదేవ్యై నమః
7. ఓం కరాళిన్యై నమః
8. ఓం జ్వాలనేత్రిణ్యై నమః
9. ఓం మహాలక్ష్మే నమః
10. ఓం వారాహ్యై నమః
11. ఓం బ్రహ్మవిద్యాయై నమః
12. ఓం సరస్వత్యై నమః
13. ఓం ఉషాయై నమః
14. ఓం ప్రకృత్యై నమః
15. ఓం శివాయై నమః
16. ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః
17. ఓం శుభరూపాయై నమః
18. ఓం శుభకర్యై నమః
19. ఓం ప్రత్యూషాయై నమః
20. ఓం మహేశ్వర్యై నమః
21. ఓం అచింత్యశక్త్యై నమః
22. ఓం అక్షోభ్యాయై నమః
23. ఓం చంద్రవర్ణాయై నమః
24. ఓం కళాధరాయై నమః
25. ఓం పూర్ణచంద్రాయై నమః
26. ఓం స్వరాయై నమః
27. ఓం అక్షరాయై నమః
28. ఓం ఇష్టసిద్ధిప్రదాయకాయై నమః
29. ఓం మాయాధరాయై నమః
30. ఓం మహామాయినే నమః
31. ఓం ప్రవాళవదనాయై నమః
32. ఓం అనంతాయై నమః
33. ఓం ఇంద్రాణ్యై నమః
34. ఓం ఇంద్రరూపిణ్యై నమః
35. ఓం ఇంద్రశక్త్యై నమః
36. ఓం పారాయణ్యై నమః
37. ఓం లోకాధ్యక్షాయై నమః
38. ఓం సురాధ్యక్షాయై నమః
39. ఓం ధర్మాధ్యక్షాయై నమః
40. ఓం సుందర్యై నమః
41. ఓం సుజాగృతాయై నమః
42. ఓం సుస్వప్నాయై నమః
43. ఓం స్కందభార్యాయై నమః
44. ఓం సత్ప్రభాయై నమః
45. ఓం ఐశ్వర్యాసనాయై నమః
46. ఓం అని౦దితాయై నమః
47. ఓం కావేర్యై నమః
48. ఓం తుంగభద్రాయై నమః
49. ఓం ఈశానాయై నమః
50. ఓం లోకమాత్రే నమః
51. ఓం ఓజసే నమః
52. ఓం తేజసే నమః
53. ఓం అగాపహాయై నమః
54. ఓం సద్యోజాతాయై నమః
55. ఓం స్వరూపాయై నమః
56. ఓం యోగిన్యై నమః
57. ఓం పాపనాశిన్యై నమః
58. ఓం సుఖాశనాయై నమః
59. ఓం సుఖాకారాయై నమః
60. ఓం మహాఛత్రాయై నమః
61. ఓం పురాతన్యై నమః
62. ఓం వేదాయై నమః
63. ఓం వేదసారాయై నమః
64. ఓం వేదగర్భాయై నమః
65. ఓం త్రయీమయై నమః
66. ఓం సామ్రాజ్యాయై నమః
67. ఓం సుధాకరాయై నమః
68. ఓం కాంచనాయై నమః
69. ఓం హేమభూషణాయై నమః
70. ఓం మూలాధిపాయై నమః
71. ఓం పరాశక్త్యై నమః
72. ఓం పుష్కరాయై నమః
73. ఓం సర్వతోముఖ్యే నమః
74. ఓం దేవసేనాయై నమః
75. ఓం ఉమాయై నమః
76. ఓం సుస్తణ్యే నమః
77. ఓం పతివ్రతాయై నమః
78. ఓం పార్వత్యై నమః
79. ఓం విశాలాక్ష్యే నమః
80. ఓం హేమవత్యై నమః
81. ఓం సనాతనాయై నమః
82. ఓం బహువర్ణాయై నమః
83. ఓం గోపవత్యై నమః
84. ఓం సర్వాయై నమః
85. ఓం మంగళకారిణ్యై నమః
86. ఓం అంబాయై నమః
87. ఓం గణాంబాయై నమః
88. ఓం విశ్వా౦బాయై నమః
89. ఓం సుందర్యై నమః
90. ఓం మనోన్మన్యై నమః
91. ఓం చాముండాయై నమః
92. ఓం నాయక్యై నమః
93. ఓం నాగధారిణ్యై నమః
94. ఓం స్వధాయై నమః
95. ఓం విశ్వతోముఖ్యే నమః
96. ఓం సురాధ్యక్షాయై నమః
97. ఓం సురేశ్వర్యే నమః
98. ఓం గుణత్రయాయై నమః
99. ఓం దయారూపిణ్యై నమః
100. ఓం అభ్యాతిగాయై నమః
101. ఓం ప్రాణశక్త్యై నమః
102. ఓం పరాదేవ్యై నమః
103. ఓం శరణాగతరక్షణాయై నమః
104. ఓం అశేషహృదయాయై నమః
105. ఓం దేవ్యై నమః
106. ఓం సర్వేశ్వర్యే నమః
107. ఓం సిద్ధిదాయై నమః
108. ఓం శ్రీ దేవసేనాయై నమః

****** -: Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali :- ******

1. Ōṁ pītāmbaryai namaḥ
2. Ōṁ dēvasēnāyai namaḥ
3. Ōṁ divyāyai namaḥ
4. Ōṁ utpaladāriṇyai namaḥ
5. Ōṁ aṇimāyai namaḥ
6. Ōṁ mahādēvyai namaḥ
7. Ōṁ karāḷin’yai namaḥ
8. Ōṁ jvālanētriṇyai namaḥ
9. Ōṁ mahālakṣmē namaḥ
10. Ōṁ vārāhyai namaḥ
11. Ōṁ brahmavidyāyai namaḥ
12. Ōṁ sarasvatyai namaḥ
13. Ōṁ uṣāyai namaḥ
14. Ōṁ prakr̥tyai namaḥ
15. Ōṁ śivāyai namaḥ
16. Ōṁ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ
17. Ōṁ śubharūpāyai namaḥ
18. Ōṁ śubhakaryai namaḥ
19. Ōṁ pratyūṣāyai namaḥ
20. Ōṁ mahēśvaryai namaḥ
21. Ōṁ achintyaśaktyai namaḥ
22. Ōṁ akṣōbhyāyai namaḥ
23. Ōṁ chandravarṇāyai namaḥ
24. Ōṁ kaḷādharāyai namaḥ
25. Ōṁ pūrṇachandrāyai namaḥ
26. Ōṁ svarāyai namaḥ
27. Ōṁ akṣarāyai namaḥ
28. Ōṁ iṣṭasid’dhipradāyakāyai namaḥ
29. Ōṁ māyādharāyai namaḥ
30. Ōṁ mahāmāyinē namaḥ
31. Ōṁ pravāḷavadanāyai namaḥ
32. Ōṁ anantāyai namaḥ
33. Ōṁ indrāṇyai namaḥ
34. Ōṁ indrarūpiṇyai namaḥ
35. Ōṁ indraśaktyai namaḥ
36. Ōṁ pārāyaṇyai namaḥ
37. Ōṁ lōkādhyakṣāyai namaḥ
38. Ōṁ surādhyakṣāyai namaḥ
39. Ōṁ dharmādhyakṣāyai namaḥ
40. Ōṁ sundaryai namaḥ
41. Ōṁ sujāgr̥tāyai namaḥ
42. Ōṁ susvapnāyai namaḥ
43. Ōṁ skandabhāryāyai namaḥ
44. Ōṁ satprabhāyai namaḥ
45. Ōṁ aiśvaryāsanāyai namaḥ
46. Ōṁ animditāyai namaḥ
47. Ōṁ kāvēryai namaḥ
48. Ōṁ tuṅgabhadrāyai namaḥ
49. Ōṁ īśānāyai namaḥ
50. Ōṁ lōkamātrē namaḥ
51. Ōṁ ōjasē namaḥ
52. Ōṁ tējasē namaḥ
53. Ōṁ agāpahāyai namaḥ
54. Ōṁ sadyōjātāyai namaḥ
55. Ōṁ svarūpāyai namaḥ
56. Ōṁ yōgin’yai namaḥ
57. Ōṁ pāpanāśin’yai namaḥ
58. Ōṁ sukhāśanāyai namaḥ
59. Ōṁ sukhākārāyai namaḥ
60. Ōṁ mahācchhatrāyai namaḥ
61. Ōṁ purātan’yai namaḥ
62. Ōṁ vēdāyai namaḥ
63. Ōṁ vēdasārāyai namaḥ
64. Ōṁ vēdagarbhāyai namaḥ
65. Ōṁ trayīmayai namaḥ
66. Ōṁ sāmrājyāyai namaḥ
67. Ōṁ sudhākarāyai namaḥ
68. Ōṁ kān̄chanāyai namaḥ
69. Ōṁ hēmabhūṣaṇāyai namaḥ
70. Ōṁ mūlādhipāyai namaḥ
71. Ōṁ parāśaktyai namaḥ
72. Ōṁ puṣkarāyai namaḥ
73. Ōṁ sarvatōmukhyē namaḥ
74. Ōṁ dēvasēnāyai namaḥ
75. Ōṁ umāyai namaḥ
76. Ōṁ sustaṇyē namaḥ
77. Ōṁ pativratāyai namaḥ
78. Ōṁ pārvatyai namaḥ
79. Ōṁ viśālākṣyē namaḥ
80. Ōṁ hēmavatyai namaḥ
81. Ōṁ sanātanāyai namaḥ
82. Ōṁ bahuvarṇāyai namaḥ
83. Ōṁ gōpavatyai namaḥ
84. Ōṁ sarvāyai namaḥ
85. Ōṁ maṅgaḷakāriṇyai namaḥ
86. Ōṁ ambāyai namaḥ
87. Ōṁ gaṇāmbāyai namaḥ
88. Ōṁ viśvāmbāyai namaḥ
89. Ōṁ sundaryai namaḥ
90. Ōṁ manōnman’yai namaḥ
91. Ōṁ chāmuṇḍāyai namaḥ
92. Ōṁ nāyakyai namaḥ
93. Ōṁ nāgadhāriṇyai namaḥ
94. Ōṁ svadhāyai namaḥ
95. Ōṁ viśvatōmukhyē namaḥ
96. Ōṁ surādhyakṣāyai namaḥ
97. Ōṁ surēśvaryē namaḥ
98. Ōṁ guṇatrayāyai namaḥ
99. Ōṁ dayārūpiṇyai namaḥ
100. Ōṁ abhyātigāyai namaḥ
101. Ōṁ prāṇaśaktyai namaḥ
102. Ōṁ parādēvyai namaḥ
103. Ōṁ śaraṇāgatarakṣaṇāyai namaḥ
104. Ōṁ aśēṣahr̥dayāyai namaḥ
105. Ōṁ dēvyai namaḥ
106. Ōṁ sarvēśvaryē namaḥ
107. Ōṁ sid’dhidāyai namaḥ
108. Ōṁ śrī dēvasēnāyai namaḥ

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Powered By Indic IME