Tag Archives:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Murugan Bhajana) II స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల (Kandhaa Kumara Kathirvela)

భజనలు (Bhajans)

గానం(Sung by) : సుందరం భజన బృందం (SUNDARAM Bhajan Group of Madras)

“స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల (Kandhaa Kumara Kathirvela)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Murugan Bhajana) II స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల (Kandhaa Kumara Kathirvela)

          ****** -: స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల II భజన సాహిత్యం:- ******

స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల
కరుణాకరణే శివ బాల
వరువాయ్ అరుళ్వాయ్ అళగా మురుగ
మాయోన్ మరుగ మయిల్వాగణనే
మురుగ మురుగ మురుగ మురుగ
వరువాయ్ మురుగ మురుగ మురుగ
అరుళ్వాయ్ మురుగ మురుగ మురుగ
అళగా మురుగ మురుగ మురుగ
****** -: (S)Kandhaa Kumara Kathirvela II Bhajana Lyrics:- ******

(S)Kandhaa Kumara Kathirvela
Karunakarane Shiva Bala
Varuvai Arulvai Azhaga Muruga
Mayon Maruga Mayilvaaganane
Muruga Muruga Muruga Muruga
Varuvai Muruga Muruga Muruga
Arulvai Muruga Muruga Muruga
Azhaga Muruga Muruga Muruga

****** -: Meaning:- ******

O Lord Skandha\Muruga\Subrahmanya, the youthful one, please shower Your Grace, O son of Shiva! Please come to us, O beautiful Lord who rides on the peacock. Please come and give us your blessings.

Mayon Maruga – Lord Vishnu’s sisters son i.e. son of Goddess Shankari (Uma) – Saranam Saranam.
Arulvai – please shower Your Grace
Varuvai – Please come to us
Azhagaa – The Lord who is Beautiful – Saranam Saranam.
Mayilvaaganane – The Lord who has peacock as his vehicle – Saranam Saranam.
Karunakarane – The Lord who is temple of compassion – Saranam Saranam.
Kandhaa – Name Of Murgan/Subrahmanya – Saranam Saranam

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శివపదం – శివ సంకీర్తన యజ్ఞం (Sivapadam – Siva Sankeerthana Yagnam)

బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు భక్తి పారవశ్యంతో శివ పరివారాన్ని అంతటిని భావన చేస్తూ రచించిన కీర్తనలు 1000 పైన ఉన్నవి. ఆ కీర్తనలకి పెట్టిన పేరు “శివపదం”. ఆ కీర్తనలు వివిధ ధ్వని ముద్రికలుగా వివిధ సంగీత విద్వాంసుల చేత స్వరపరచబడి గానం చేయబడినవి. వాటిని దేశ విదేశాల్లో ఎంతో మంది నేర్చుకొని గానం చెయ్యడమే కాకుండా, నాట్య కార్యక్రమాలుగా కూడా ప్రదర్శన చేస్తూ ఉన్నారు. వాటిల్లో కొన్ని కీర్తనలు ఇప్పుడు మనం ఈ కార్యక్రమము ద్వారా వినబోతున్నాము.

స్వరకర్త (Composer):    ‘సమన్వయ సరస్వతి’ బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ గారు

పాడిన వారు (Sung By): శ్రీ బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు, శ్రీ చరణ్ గారు, శ్రీ శైలజ గారు

ప్రదేశము (Place): ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్ కన్వొకేషన్ హాల్ (Andhra Viswa Kala Parishad Convocation hall, Visakhapatnam)

పూర్తి కార్యక్రమము కోసం, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు:

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami) II Composition of Muthuswami Dikshithar

రాగం (Raagam) : ఖమాస్ (Khamas)
తాళం (Taalam): ఆది (Aadi)
స్వరకర్త (Composer): శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ (Sri Muthuswami Dikshithar)
పాడిన వారు (Sung By): శ్రీ ఆర్ వేదవల్లి (Sri R Vedavalli)
షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami), ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please click here to listen the Composition of Muthuswami Dikshithar):

షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami) (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to download the Composition of Muthuswami Dikshithar): షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami)

****** -: షడాననే సకలం అర్పయామి సాహిత్యం:- ******

పల్లవి:

షడాననే సకలం అర్పయామి
సదా త్వత్పాద భక్తిం యామి

సమష్టి చరణం:

షడాధారాది శక్త్యాత్మకే
షట్-త్రింశత్-తత్వ కలాత్మకే
షడంగ శ్రుతి విచిత్రాత్మకే
షట్కోణ మధ్య స్థితాత్మకే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
ఈడ్యమానారి నాశాత్మకే
ఈశ్వరాది నుత గురు గుహాత్మకే
ఢుంఢి గణేశానందాత్మకే
డమరు శులాది ధర కరాత్మకే

****** -: Shadanane Sakalam Arpayami Lyrics:- ******

Pallavi:
Shadanane Sakalam Arpayami
Sada tvat Padabhaktim Yami     || I surrender at the feet of Lord Subrahmanya who has six faces.

Anupallavi:

ShadhadhArAdi SaktyAtmakE
shaT trimSat tatva kaLAtmakE
shaTkONa madhya sthitAtmakE
eeDyamAnAri nASAtmakE
eeSvarAdi nuta guruguhAtmakE
DhunDhi gaNESAnandAtmakE
Damaru SoolAdi dhara karAtmakE    || He is the embodiment of six Saktis (power sources). He is the substance of 36 fundamentals of nature. He represents six wings of Vedas. He is at the center of mystical six cornered diagram. He destroys the enemies of those who sing his glory. Eswara and other Devatas adore him. He delights Dhundi Ganesa. He wields Damaru (kettle drum) and trident.

Meaning:

Arpayami – I entrust, submit,
Sakalam – everything
ShaD-AnanE – unto the six-faced one (Subrahmanya).
Yami – I attain
Tvat-pada bhaktim – devotion unto your feet
Sada – always.
Shad-AdhAra-Adi Sakti-Atmake – (unto him who is) the energy that pervades the six places(Chakras) etc.,
shaT-triMSat-tatva kalA-Atmake – the one who personifies the division of (the one into) thirty-six realities,
shaD-anga Sruti vicitra-Atmake – the splendid embodiment of the Vedas which have six Angas,
shaT-kONa madhya sthita-Atmake – the one whose nature it is to reside at the centre of the six-angled Yantra(mystical diagram),
IDyamAna-ari nASa-Atmake – the praiseworthy one who destroys all enemies,
ISvara-Adi nuta guru guha-Atmake – the one who takes the form of Guruguha, praised by Shiva and others,
DhuNDhi gaNa-ISa-Ananda-Atmake – the embodiment of bliss to Dhundhi Ganesha,
Damaru Sula-Adi dhara kara-Atmake – the manifestation of Shiva(who holds the small drum, trident etc.),

This Kriti is in the seventh Vibhakti. The six Adharas or Chakras are Muladhara, Svadishtana, Manipuraka, Anahata, Vishuddi and Ajna at the spine base, navel, solar plexus, heart, throat and forehead respectively.The six Angas of the Vedas are Shiksha(phonetics), Chandas(prosody), Vyakarana(grammar), Nirukta(etymology), Kalpa(ritual practice) and Jyotisha(astrology)

****** -: షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami) (MP3) ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన(Sri Murugan Bhajana) II హర హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర (Hara Haro Hara Haro Hara Haro Haro Hara)

భజనలు (Bhajans)

సేకరణ(Collected From) : album “Sri Sathya Sai Bhajananjali”.

సాహిత్యం & పాడినది(Lyrics and Voice) : “Sri Alleppey Haridas”.

వాద్యము(Orchestration) : “Sri K M Shyam”.

“హర హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర (Hara Haro Hara Haro Hara Haro Haro Hara)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): హర హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర (Hara Haro Hara Haro Hara Haro Haro Hara)

****** -: Hara Haro Hara Haro Hara Haro Haro Hara II Bhajana Lyrics:- ******

Muruga…Shanmukhanatha…Vel Muruga… Sai Muruga…Muruga…

Hara Haro Hara Haro Hara Haro Haro Hara
Shambhukumara Haro Hara Haro Hara
Hara Haro Hara Haro Hara Haro Haro Hara
Skandane Myndane Shanmukha
Aarumukha Vela Sai Muruga
Hara Haro Hara Hara
Haro Haro Haro Haro Hara Hara Haro Hara
Haro Haro Haro Haro Hara Hara

****** -: హర హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర II భజన సాహిత్యం:- ******

మురుగ..షణ్ముఖనాథ…వేల్ మురుగ… సాయి మురుగ…మురుగ…

హర హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర
శంభుకుమార హరోం హర హరోం హర
హర హరోం హర హరోం హర హరోం హరోం హర
స్కందనే మైన్దనే షణ్ముఖ
ఆరుముఖ వేల సాయి మురుగ
హర హరోం హర హర
హరోం హరోం హరోం హరోం హర హర హరోం హర
హరోం హరోం హరోం హరోం హర హర

****** -: Meaning:- ******

We surrender to you six headed Lord Sri Muruga\Subrahmanya, holding the ‘Vel’ (Spear), Son of Lord Shiva and Mother Parvati. We praise You as Lord Sri Shanmukha by chanting ‘Hara Haro Hara’. Glory to Lord Sri Skanda and Lord Sri Sai!

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How do I download and listen the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Powered By Indic IME