Tag Archives:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి జీవిత చరిత్ర II ప్రవచనము

ప్రవచనము పేరు:  శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి జీవిత చరిత్ర

వ్యాఖ్యానం:    పూజ్య గురువులు ‘సభా సామ్రాట్’ బ్రహ్మశ్రీ చిర్రావూరి కృష్ణ కిషోర్ శర్మ గారు

భాగము 1 of 5 ప్రవచనమును వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please Click on the ► icon to Listen Part 1 of 5):

భాగము 1 డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు, ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి: భాగము 1

భాగము 2 of 5 ప్రవచనమును వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please Click on the ► icon to Listen Part 2 of 5):

భాగము 2 డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు, ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి: భాగము 2

భాగము 3 of 5 ప్రవచనమును వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please Click on the ► icon to Listen Part 3 of 5):

భాగము 3 డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు, ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి: భాగము 3

భాగము 4 of 5 ప్రవచనమును వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please Click on the ► icon to Listen Part 4 of 5):

భాగము 4 డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు, ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి: భాగము 4

భాగము 5 of 5 ప్రవచనమును వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please Click on the ► icon to Listen Part 5 of 5):

భాగము 5 డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు, ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి: భాగము 5

****** ఈ కథ వింటే చాలు మీ జన్మ ధన్యం ******

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******

శ్రీ మల్లవరవాస సుబ్రహ్మణ్య సంస్తవము (Sri Mallavaravasa Subrahmanya Sanstavamu)

శ్రీ సర్పరాజాయ నమః (śrī sarparājāya namaḥ)

సంస్తవము: (sanstavamu:)

శ్రీసర్పరాజ! ఫణీశా! మహాదేవభూషా! స్వభక్తాళిపాషా! అఘధ్వాంతభాస్వత్ర్వదీపా! విరూపాక్ష! దేహాధివాసా! మహావిష్ణు పర్యంక! సర్వంసహా భారవాహా! మహాభక్తచింత్తాంతరంగా! శుభాంగా! ఖలస్వాంతశిక్షా! సుచిత్తాఢ్య దీనాళి రక్షా! స్వపాదాబ్జ సంపూజనాసక్త దేవాళిరక్షా సుదక్షా! త్రిలోక ప్రభూ! యక్ష గంధర్వ గుహ్యోరగాద్యర్చితా! నిత్యపూతా! విరాగాంచిత స్వాంతమౌనీశ సౌలభ్యరూపా! సరాగాంచితస్వాంతమర్త్యాళికిన్ దుర్లభంబైన రూపంబునన్ సర్వకాలంబులందొక్కరీతి వెలుగొందు సర్వస్వరూపా! మహావిశ్వరూపా! “మహాదేవ శ్రీమల్లవార్యాఖ్యగ్రామే నివాసాయ, బ్రహ్మణ్యదేవాయ, బ్రహ్మ స్వరూపాయ, శ్రీ అలవిల్లీ నివాసాయ, తుభ్యం నమోదేవ! యంచెల్లకాలంబులన్నిన్ను ప్రార్థించుచుందున్ ఫణీశా నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే నమః

Śrīsarparāja! Phaṇīśā! Mahādēvabhūṣā! Svabhaktāḷipāṣā! Aghadhvāntabhāsvatrvadīpā! Virūpākṣa! Dēhādhivāsā! Mahāviṣṇu paryaṅka! Sarvansahā bhāravāhā! Mahābhaktachinttāntaraṅgā! Śubhāṅgā! Khalasvāntaśikṣā! Suchittāḍhya dīnāḷi rakṣā! Svapādābja sampūjanāsakta dēvāḷirakṣā sudakṣā! Trilōka prabhū! Yakṣa gandharva guhyōragādyarchitā! Nityapūtā! Virāgān̄chita svāntamaunīśa saulabhyarūpā! Sarāgān̄chitasvāntamartyāḷikin durlabhambaina rūpambunan sarvakālambulandokkarīti velugondu sarvasvarūpā! Mahāviśvarūpā!“Mahādēva śrīmallavāryākhyagrāmē nivāsāya, brahmaṇyadēvāya, brahma svarūpāya, śrī alavillī nivāsāya, tubhyaṁ namōdēva! Yan̄chellakālambulanninnu prārthin̄chuchundun phaṇīśā namastē, namastē, namastē namaḥ

శ్లో!! సర్పరాజ! తవరూప మజస్రం
యేస్మరంతి మనుజా భువి నిత్యం!
శ్రీ మతాంచ విదుషాంధురిగణ్యా
స్తే భవంతి నహితత్ర విచారః!!

Ślōkam!! Sarparāja! Tavarūpa majasraṁ
yēsmaranti manujā bhuvi nityaṁ!
Śrī matān̄cha viduṣāndhurigaṇyā
stē bhavanti nahitatra vichāraḥ!!

శ్లో!! దేవరాజ తనుజాప్రియ! స్వామిన్!
నిత్యమంగళ విధాత నిధాన!
షణ్ముఖేశ తవపాద పయోజం
మానసే మమ సదాస్తు పరేశ!!

Ślōkam!! Dēvarāja tanujāpriya! Svāmin!
Nityamaṅgaḷa vidhāta nidhāna!
Ṣaṇmukhēśa tavapāda payōjaṁ
mānasē mama sadāstu parēśa!!

శ్లో!! త్వదీయం చరిత్రం పవిత్రం సుచిత్రం
స్వభక్తాళిభిర్గీత మాద్యంత హీనం!
నిరస్తాఘమార్త్యేస్సుపూజ్యం సుపుణ్యం
సదాసేవయే దేవ! రమ్యం సుశాంతం!!

Ślōkam!! Tvadīyaṁ charitraṁ pavitraṁ suchitraṁ
svabhaktāḷibhirgīta mādyanta hīnaṁ!
Nirastāghamārtyēs’supūjyaṁ supuṇyaṁ
sadāsēvayē dēva! Ramyaṁ suśāntaṁ!!

శ్లో!! శబరేశ సుతాహృదయాంబుజ భా
స్కర! పాకహరార్చిత పాద! విభో!
సురనాథ సుతాప్రియ! తారక రా
క్షాస నాశకరాయ నమో గురవే!!

Ślōkam!! Śabarēśa sutāhr̥dayāmbuja bhā
skara! Pākaharārchita pāda! Vibhō!
Suranātha sutāpriya! Tāraka rā
kṣāsa nāśakarāya namō guravē!!

-***** శ్రీ మల్లవరవాస సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దండకం (Śrī mallavaravāsa subrahmaṇya svāmi vāri daṇḍakaṁ) ******

శ్రీపార్వతీ పుత్ర! మాంపాహి, వల్లీశ! త్వత్పాద పంకేజ సేవారతోహం, త్వదీయాంనుతిం దేవభాషాగతాం కర్తుమారబ్ధ వానస్మి, సంకల్పసిద్ధం కృతార్థం కురుత్వం, భజేత్వాం సదానంద రూపం, మహానందదాతారమాద్యం, పరేశం, కళత్రోల్లసత్పార్శ్వయుగ్మం, వరేణ్యం, విరూపాక్షపుత్రం, సురారాధ్యమీశం, రవీంద్వగ్ని నేత్రం, ద్విషడ్బాహు సంశోభితం, నారదాగస్త్య కణ్వాత్రిజాబాలి వాల్మీకి వ్యాసాది సంకీర్తితం, దేవరాట్పుత్రికాలింగితాంగం, వియద్వాహినీనందనం విష్ణురూపం, మహోగ్రం, ఉదగ్రం, సుతీవ్రం, సుతీక్షం, మహాదేవవక్త్రాబ్జభానుం, పదాంభోజసేవా సమాయాత భక్తాళి సంరక్షణాయత్త చిత్తం, ఉమా శర్వ గంగాగ్ని షట్కృత్తికా విష్ణు బ్రహ్మేంద్ర దిక్పాల సంపూతసద్యత్న నిర్వర్తితోత్కృష్ట సుశ్రీతపోయజ్ఞ సంలబ్ధరూపం మయూరాధిరూఢ౦, భవాంభోదిపోతం, గుహంవారిజాక్షం, గురుం సర్వరూపం నతానాం శరణ్యం, బుధానాం వరేణ్యం, సువిజ్ఞాన వేద్యం, పరం, పారహీనం, పరాశక్తిపుత్రం, జగజ్జాల నిర్మాణ సంపాలనాహార్యకారం, సురాణాంవరం, సుస్థిరం, సుందరాంగం, స్వభక్తాంతరంగాబ్జసంచారశీలం, సుసౌందర్యగాంభీర్యసుస్థైర్యయుక్తం, ద్విషడ్భాహు సంఖ్యాయుధ శ్రేణిరమ్యం, మహాంతం, మహాపాపదావాగ్ని మేఘం, అమోఘం, ప్రసన్నం, అచింత్యప్రభావం, సుపూజాసుతృప్తం, నమల్లోక కల్పం, అఖండ స్వరూపం, సుతేజోమయం, దివ్యదేహం, భవధ్వాంతనాశాయ సూర్యం, దరోన్మీలితాంభోజనేత్రం, సురానీక సంపూజితం, లోకశస్తం, సుహస్తాదృతానేకశస్త్రం, నిరాలంబమాభాసమాత్రం శిఖామధ్యవాసం, పరంధామ మాద్యంతహీనం, సమస్తాఘహారం, సదానందదం, సర్వ సంపత్ప్రదం, సర్వరోగాపహం, భక్తకార్యార్థసంపాదకం, శక్తిహస్తం, సుతారుణ్యలావణ్యకారుణ్యరూపం, సహస్రార్క సంకాశసౌవర్ణహారాళి సంశోభితం, షణ్ముఖం, కుండలానాంవిరాజత్సుకాంత్యం చితైర్గండ భాగై స్సుసంశోభితం, భక్తపాలం, భవానీసుతం, దేవమీశం, కృపావారికల్లోల భాస్వత్కటాక్షం, భజేశర్వపుత్రం, భజే కార్తికేయం, భజే పార్వతేయం, భజే పాపనాశం, భజే బాహులేయం, భజే సాధుపాలం, భజే సర్పరూపం, భజే భక్తిలభ్యం, భజే రత్నభూషం, భజే తారకారిం, దరస్మేరవక్త్రం, శిఖిస్థం, సురూపం, కటిన్యస్త హస్తం, కుమారం, భజేహం, మహాదేవ! సంసార పంకాబ్ది సమ్మగ్నమజ్ఞానినం పాప భూయిష్ఠమార్గే చరం పాపశీలం, పవిత్రం కురుత్వం ప్రభో! త్వత్కృపా వీక్షణైర్మాం ప్రసీద, ప్రసీద, ప్రపన్నార్తిహారాయ సంసిద్ధ! మాంపాహి, వల్లీశ! శ్రీ దేవసేనేశ! తుభ్యం నమోదేవ! దేవేశ! సర్వేశ! సర్వాత్మకం, సర్వరూపం, పరంత్వాంభజేహం, భజేహం, భజేహం!!

Śrīpārvatī putra! Māmpāhi, vallīśa! Tvatpāda paṅkēja sēvāratōhaṁ, tvadīyānnutiṁ dēvabhāṣāgatāṁ kartumārabdha vānasmi, saṅkalpasid’dhaṁ kr̥tārthaṁ kurutvaṁ, bhajētvāṁ sadānanda rūpaṁ, mahānandadātāramādyaṁ, parēśaṁ, kaḷatrōllasatpārśvayugmaṁ, varēṇyaṁ, virūpākṣaputraṁ, surārādhyamīśaṁ, ravīndvagni nētraṁ, dviṣaḍbāhu sanśōbhitaṁ, nāradāgastya kaṇvātrijābāli vālmīki vyāsādi saṅkīrtitaṁ, ēvarāṭputrikāliṅgitāṅgaṁ, Viyadvāhinīnandanaṁ viṣṇurūpaṁ, mahōgraṁ, udagraṁ, sutīvraṁ, sutīkṣaṁ, mahādēvavaktrābjabhānuṁ, padāmbhōjasēvā samāyāta bhaktāḷi sanrakṣaṇāyatta chittaṁ, umā śarva gaṅgāgni ṣaṭkr̥ttikā viṣṇu brahmēndra dikpāla sampūtasadyatna nirvartitōtkr̥ṣṭa suśrītapōyajña sanlabdharūpaṁ mayūrādhirūḍha0, bhavāmbhōdipōtaṁ, guhanvārijākṣaṁ, guruṁ sarvarūpaṁ natānāṁ śaraṇyaṁ, budhānāṁ varēṇyaṁ, suvijñāna vēdyaṁ, paraṁ, pārahīnaṁ, Parāśaktiputraṁ, jagajjāla nirmāṇa sampālanāhāryakāraṁ, surāṇānvaraṁ, susthiraṁ, sundarāṅgaṁ, svabhaktāntaraṅgābjasan̄chāraśīlaṁ, susaundaryagāmbhīryasusthairyayuktaṁ, dviṣaḍbhāhu saṅkhyāyudha śrēṇiramyaṁ, mahāntaṁ, mahāpāpadāvāgni mēghaṁ, amōghaṁ, prasannaṁ, achintyaprabhāvaṁ, supūjāsutr̥ptaṁ, namallōka kalpaṁ, akhaṇḍa svarūpaṁ, sutējōmayaṁ, divyadēhaṁ, bhavadhvāntanāśāya sūryaṁ, Darōnmīlitāmbhōjanētraṁ, surānīka sampūjitaṁ, lōkaśastaṁ, suhastādr̥tānēkaśastraṁ, nirālambamābhāsamātraṁ śikhāmadhyavāsaṁ, parandhāma mādyantahīnaṁ, samastāghahāraṁ, sadānandadaṁ, sarva sampatpradaṁ, sarvarōgāpahaṁ, bhaktakāryārthasampādakaṁ, śaktihastaṁ, sutāruṇyalāvaṇyakāruṇyarūpaṁ, sahasrārka saṅkāśasauvarṇahārāḷi sanśōbhitaṁ, ṣaṇmukhaṁ, kuṇḍalānānvirājatsukāntyaṁ chitairgaṇḍa bhāgai s’susanśōbhitaṁ, bhaktapālaṁ, bhavānīsutaṁ, dēvamīśaṁ, Kr̥pāvārikallōla bhāsvatkaṭākṣaṁ, bhajēśarvaputraṁ, bhajē kārtikēyaṁ, bhajē pārvatēyaṁ, bhajē pāpanāśaṁ, bhajē bāhulēyaṁ, bhajē sādhupālaṁ, bhajē sarparūpaṁ, bhajē bhaktilabhyaṁ, bhajē ratnabhūṣaṁ, bhajē tārakāriṁ, darasmēravaktraṁ, śikhisthaṁ, surūpaṁ, kaṭin’yasta hastaṁ, kumāraṁ, bhajēhaṁ, mahādēva! Sansāra paṅkābdi sam’magnamajñāninaṁ pāpa bhūyiṣṭhamārgē charaṁ pāpaśīlaṁ, pavitraṁ kurutvaṁ prabhō! Tvatkr̥pā vīkṣaṇairmāṁ prasīda, prasīda, prapannārtihārāya Sansid’dha! Māmpāhi, vallīśa! Śrī dēvasēnēśa! Tubhyaṁ namōdēva! Dēvēśa! Sarvēśa! Sarvātmakaṁ, sarvarūpaṁ, parantvāmbhajēhaṁ, bhajēhaṁ, bhajēhaṁ!!

        ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
        ****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Powered By Indic IME