Tag Archives:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామాని స్తోత్రము (Subrahmanya Shodasha Namani Stotram)

స్తోత్రము వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to download the Stotram): శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామాని స్తోత్రము (Subrahmanya Shodasha Namani Stotram)

జ్ఞానశక్తిధరః స్కన్దః దేవసేనాపతిస్తథా ।
సుబ్రహ్మణ్యో గజారూఢః శరకాననసమ్భవః

Jñānaśaktidharaḥ skandaḥ dēvasēnāpatistathā।
subrahmaṇyō gajārūḍhaḥ śarakānanasambhavaḥ   || 1 ||

కార్తికేయః కుమారశ్చ షణ్ముఖస్తారకాన్తకః ।
సేనానీర్బ్రహ్మశాస్తా చ వల్లీకల్యాణసున్దరః

Kārtikēyaḥ kumāraścha ṣaṇmukhastārakāntakaḥ।
sēnānīrbrahmaśāstā cha vallīkalyāṇasundaraḥ   || 2 ||

బాలశ్చ క్రౌఞ్చభేత్తా చ శిఖివాహన ఏవ చ ।
ఏతాని స్వామినామాని షోడశ ప్రత్యహః నరః ।
యః పఠేత్ సర్వపాపేభ్యః స ముచ్యతే మహామునే

bālaścha krauñchabhēttā cha śikhivāhana ēva cha।
ētāni svāmināmāni ṣōḍaśa pratyahaḥ naraḥ।
yaḥ paṭhēt sarvapāpēbhyaḥ sa muchyatē mahāmunē  || 3 ||

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ వినాయక వ్రతకల్పము – శ్యమ౦తకోపాఖ్యానము

శ్లో|| శుక్లాంబరధరం విష్ణుం, శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్, సర్వవిఘ్నోపశాంతయే II

సర్వవ్యాపి, తెల్లని వస్త్రాలతో, చంద్రుని తేజస్సుతో, చతుర్భుజాలతో ఉన్న ఓ దైవమా! సమస్తమైన విఘ్నాలనూ తొలగించమని నీ శాంతిపూర్వకమైన వదనం ముందు శ్రద్ధగా వేడుకుంటున్నాను అని ఈ శ్లోకానికి అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు.

మన దేశంలో మొదట మనం పూజించేది, స్మరించేది గణేశుడినే. కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారమై వినాయకుడు అందరికీ సకల శుభములూ చేకూర్చాలని కోరుతూ…

వినాయక వ్రతకల్పము కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు: శ్రీ వినాయక వ్రతకల్పము – శ్యమ౦తకోపాఖ్యానముsgv vinayaka vratam
       ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******

సర్పసూక్తం (Sarpa Suktam) II శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సూక్తము (Sri Subrahmanya Suktam)

Sarpa Suktam (aka Subrahmanya Suktam) is chanted for relief or reduction of the negative effects of Sarpa Dosha or Naga Dosha. It is also chanted during puja for Sri Subrahmanya or Kartikeya or Murugan. It is made up of 3 sections – one directly about Sarpa, the 2nd from Nakshatra Suktam for Ashelsha / Ashresha / Ahilyam nakshtra and the 3rd from Aruna Prashnam that has a famous vedic chant about Lord Subrahmanyam. We apologize for any errors in this post.

స్తోత్రము వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Stotram): సర్పసూక్తం (Sarpa Suktam) II శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సూక్తము (Sri Subrahmanya Suktam)

ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో యే కే చ పృథివీమను | యే అంతరిక్షే యే దివి తేభ్యః సర్పేభ్యో నమః | యే ౭ దో రోచసే దివో యే వా సూర్యస్య రశ్మిషు | యేషామప్సు సదః కృతం తేభ్యః సర్పేభ్యో నమః | యా ఇషవో యాతుధానానాం యే వా వనస్పతీగ్ంరను | యే వా ౭ పటేషు శేరతే తేభ్యః సర్పేభ్యో నమః || ఇదగ్ం సర్పేభ్యో హవిరస్తు జుష్టం | ఆశ్రేషా యేషామనుయంతి చేతః | యే అంతరిక్షం పృథివీం క్షియంతి | తే నస్సర్పాసో హవమాగమిష్ఠాః | యే రోచసే సూర్యస్స్యాపి సర్పాః | యే దివం దేవీమనుసంచరంతి | యేషామాశ్రేషా అనుయంతి కామం | తేభ్యస్సర్పేభ్యో మధుమజ్జుహోమి || నిఘృష్వైరసమాయుతైః | కాలైర్హరిత్వమాపన్నైః | ఇంద్రాయాహి సహస్రయుక్ | అగ్నిర్విభ్రాష్టివసనః | వాయుశ్చేతసికద్రుకః | సంవథ్సరో విషూవర్ణైః | నిత్యాస్తే ౭ నుచరాస్తవ | సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం ||
Om namo astu sarpebhyo ye ke cha pruthiveemanu | ye antarikshe ye divi tebhyah sarpebhyo namaha | ye~do rochane divo ye vaa sooryasya rashmishu | ye shaamapsushadah krutam tebhyah sarpebhyo namaha | yaa ishavo yaatudhaanaanaam ye vaa vanaspateegm ranu | ye vaa vaTeshu sherate tebhyah sarpebhyo namaha || Idagṁ sarpēbhyō havirastu juṣṭaṁ | Āśrēṣā yēṣāmanuyanti cētaḥ | Yē antarikṣaṁ pr̥thivīṁ kṣiyanti | Tē nas’sarpāsō havamāgamiṣṭhāḥ | Yē rōchasē sūryas’syāpi sarpāḥ | Yē divaṁ dēvīmanusan̄caranti | Yēṣāmāśrēṣā anuyanti kāmaṁ | Tēbhyas’sarpēbhyō madhumajjuhōmi || Nighr̥ṣvairasamāyutaiḥ | Kālair’haritvamāpannaiḥ | Indrāyāhi sahasrayuk | Agnirvibhrāṣṭivasanaḥ | Vāyuścētasikadrukaḥ | Sanvathsarō viṣūvarṇaiḥ | Nityāstē nucharāstava | Subrahmanyogm Subrahmanyogm Subrahmanyogm ||

****** || ఇతి సర్ప సూక్తం (This is the end of Sarpa Suktam) || ******

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

పఠన౦ (chanting) II ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః (OM SRI SUBRAHMANYAYA NAMAHA)

పఠనం (Chanting)

మంత్రం (Mantram)- ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః (OM SRI SUBRAHMANYAYA NAMAHA)

స్తోత్రము వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to Listen the MP3):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to Download the MP3): ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః (OM SRI SUBRAHMANYAYA NAMAHA)

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

పఠన౦ (chanting) II ఓం శరవణభవ ఓం (OM SARAVANABHAVA OM)

పఠనం (Chanting)

మంత్రం (Mantram) – ఓం శరవణభవ ఓం (OM SARAVANABHAVA OM)

స్తోత్రము వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to Listen the MP3):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to Download the MP3): ఓం శరవణభవ ఓం (OM SARAVANABHAVA OM)

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Powered By Indic IME