షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami) II Composition of Muthuswami Dikshithar

రాగం (Raagam) : ఖమాస్ (Khamas)
తాళం (Taalam): ఆది (Aadi)
స్వరకర్త (Composer): శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ (Sri Muthuswami Dikshithar)
పాడిన వారు (Sung By): శ్రీ ఆర్ వేదవల్లి (Sri R Vedavalli)
షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami), ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు(Please click here to listen the Composition of Muthuswami Dikshithar):

షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami) (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు(Please click here to download the Composition of Muthuswami Dikshithar): షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami)

****** -: షడాననే సకలం అర్పయామి సాహిత్యం:- ******

పల్లవి:

షడాననే సకలం అర్పయామి
సదా త్వత్పాద భక్తిం యామి

సమష్టి చరణం:

షడాధారాది శక్త్యాత్మకే
షట్-త్రింశత్-తత్వ కలాత్మకే
షడంగ శ్రుతి విచిత్రాత్మకే
షట్కోణ మధ్య స్థితాత్మకే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
ఈడ్యమానారి నాశాత్మకే
ఈశ్వరాది నుత గురు గుహాత్మకే
ఢుంఢి గణేశానందాత్మకే
డమరు శులాది ధర కరాత్మకే

****** -: Shadanane Sakalam Arpayami Lyrics:- ******

Pallavi:
Shadanane Sakalam Arpayami
Sada tvat Padabhaktim Yami     || I surrender at the feet of Lord Subrahmanya who has six faces.

Anupallavi:

ShadhadhArAdi SaktyAtmakE
shaT trimSat tatva kaLAtmakE
shaTkONa madhya sthitAtmakE
eeDyamAnAri nASAtmakE
eeSvarAdi nuta guruguhAtmakE
DhunDhi gaNESAnandAtmakE
Damaru SoolAdi dhara karAtmakE    || He is the embodiment of six Saktis (power sources). He is the substance of 36 fundamentals of nature. He represents six wings of Vedas. He is at the center of mystical six cornered diagram. He destroys the enemies of those who sing his glory. Eswara and other Devatas adore him. He delights Dhundi Ganesa. He wields Damaru (kettle drum) and trident.

Meaning:

Arpayami – I entrust, submit,
Sakalam – everything
ShaD-AnanE – unto the six-faced one (Subrahmanya).
Yami – I attain
Tvat-pada bhaktim – devotion unto your feet
Sada – always.
Shad-AdhAra-Adi Sakti-Atmake – (unto him who is) the energy that pervades the six places(Chakras) etc.,
shaT-triMSat-tatva kalA-Atmake – the one who personifies the division of (the one into) thirty-six realities,
shaD-anga Sruti vicitra-Atmake – the splendid embodiment of the Vedas which have six Angas,
shaT-kONa madhya sthita-Atmake – the one whose nature it is to reside at the centre of the six-angled Yantra(mystical diagram),
IDyamAna-ari nASa-Atmake – the praiseworthy one who destroys all enemies,
ISvara-Adi nuta guru guha-Atmake – the one who takes the form of Guruguha, praised by Shiva and others,
DhuNDhi gaNa-ISa-Ananda-Atmake – the embodiment of bliss to Dhundhi Ganesha,
Damaru Sula-Adi dhara kara-Atmake – the manifestation of Shiva(who holds the small drum, trident etc.),

This Kriti is in the seventh Vibhakti. The six Adharas or Chakras are Muladhara, Svadishtana, Manipuraka, Anahata, Vishuddi and Ajna at the spine base, navel, solar plexus, heart, throat and forehead respectively.The six Angas of the Vedas are Shiksha(phonetics), Chandas(prosody), Vyakarana(grammar), Nirukta(etymology), Kalpa(ritual practice) and Jyotisha(astrology)

****** -: షడాననే సకలం అర్పయామి(Shadanane Sakalam Arpayami) (MP3) ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME