శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Sri Murugan Bhajana) II సుబ్రహ్మణ్య౦ సుబ్రహ్మణ్య౦ (Subrahmanyam Subrahmanyam)

భజనలు (Bhajans)

పాడినవారు (Sung by): శ్రీ బొంబాయి శారద (Shri Bombay Saradha)

“సుబ్రహ్మణ్య౦ సుబ్రహ్మణ్య౦ (Subrahmanyam Subrahmanyam)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): సుబ్రహ్మణ్య౦ సుబ్రహ్మణ్య౦ (Subrahmanyam Subrahmanyam)

****** -: సుబ్రహ్మణ్య౦ సుబ్రహ్మణ్య౦ II భజన సాహిత్యం:- ******

సుబ్రహ్మణ్య౦ సుబ్రహ్మణ్య౦ షణ్ముఖనాథా సుబ్రహ్మణ్య౦

శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్య౦ హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్య౦
శివ శివ హర హర హర హర శివ శివ షణ్ముఖనాథా సుబ్రహ్మణ్య౦

శివ శరవణభవ సుబ్రహ్మణ్య౦ గురు శరవణభవ సుబ్రహ్మణ్య౦
శివ శరవణభవ గురు శరవణభవ షణ్ముఖనాథా సుబ్రహ్మణ్య౦

వేల్ వడివేల్ వేల్ సుబ్రహ్మణ్య౦ వడివేల్ వేల్ వేల్ సుబ్రహ్మణ్య౦
వేల్ వడివేల్ వేల్ వడివేల్ వేల్ వేల్ షణ్ముఖనాథా సుబ్రహ్మణ్య౦

హర హరోంహర సుబ్రహ్మణ్య౦ హరోంహర హర సుబ్రహ్మణ్య౦
హర హరోంహర హరోంహర హర షణ్ముఖనాథా సుబ్రహ్మణ్య౦

****** -: SUBRAHMANYAM SUBRAHMANYAM II Bhajana Lyrics:- ******

Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Hara Shiva Shiva Shanmukhanatha Subrahmanyam

Shiva Saravanabhava Subrahmanyam Guru Saravanabhava Subrahmanyam
Shiva Saravanabhava Guru Saravanabhava Shanmukhanatha Subrahmanyam

Vel Vadivel Vel Subrahmanyam Vadivel Vel Vel Subrahmanyam
Vel Vadivel Vel Vadivel Vel Vel Shanmukhanatha Subrahmanyam

Hara Haromhara Subrahmanyam Haromhara Hara Subrahmanyam
Hara Haromhara Haromhara Hara Shanmukhanatha Subrahmanyam

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

పఠన౦ (chanting) II ఓం శరవణభవాయ నమో నమః (OM Saravanabhavaya Namo Namaha)

పఠనం (Chanting)

మంత్రం (Mantram) – ఓం శరవణభవాయ నమో నమః (OM Saravanabhavaya Namo Namaha)


“పఠన౦ (chanting) వినుటకు, మరియు డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి (Please click here to Listen & Download the MP3): ఓం శరవణభవాయ నమో నమః (OM Saravanabhavaya Namo Namaha):

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)

“శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)” వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Stotram): శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)

Sahasram-II-Subrahmanya

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

ఉద్యద్భానుసహస్ర (Udyadbhanusahasra) – Murugan Slokam


ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశంశక్తిప్రదంషాణ్ముఖం
గంగాధరగిరిరాజకన్యకప్రియంవేదస్తుతంశ్రీకరం
భవబంధమోచనరక్షణాదక్షభావార్ద్రతత్త్వాత్మకం
సుబ్రహ్మణ్య ఉపాస్మహే సతతం బ్రహ్మణ్యతత్త్వాత్మకం ||

Udyadbhānusahasrakōṭisadr̥śanśaktipradanṣāṇmukhaṁ
Gaṅgādharagirirājakan’yakapriyanvēdastutanśrīkaraṁ
Bhavabandhamōcanarakṣaṇādakṣabhāvārdratattvātmakaṁ
Subrahmaṇya upāsmahē satataṁ brahmaṇyatattvātmakaṁ

    ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
   ****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Recent Posts

Archives

Categories

Recent Comments

Powered By Indic IME